Pyetjet parlamentare të: Nezir Çoçaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
08/02/2018 Arsim
I nderuar ministër i Arsimit, Bashkëpunëtorët profesionalë në shkolla, sidomos pedagogu i shkollës luan rol jashtëzakonisht të madh në rritjen e cilësisë në arsim, duke ndihmuar nxënësit, mësuesit, prindërit, drejtorin dhe të gjithë aktorët e tjerë në re
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
08/02/2018 Arsim
Faleminderit, zoti ministër! Pyetja e radhës ka të bëjë me edukimin parashkollor, është i përfshirë një numër i konsiderueshëm i fëmijëve, e sidomos në çerdhet private. Mirëpo këto çerdhe përballen me probleme të shumta, por ajo më shqetësuese është përg
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
02/03/2018 Bujqësi dhe Blegtori
Pyetja ime ka të bëjë me tokën që gjendet përreth shtratit të Drinit të Bardhë, që ka mbetur e papunuar një kohë të gjatë. Arsyeja për këtë është shfrytëzimi i egër i rërës dhe zhavorrit, e ku si pasojë kemi edhe prishjen e rrjedhës normale të shtratit t
Lexo më shumë
Nenad Rikalo Po
02/03/2018 Arsim
Edhe pse kohët e fundit po përballemi me disa probleme në arsim, por sido që të jetë, ajo që ka qenë një lajm i mirë për arsimin e lartë në Kosovë ka qenë rangimi i shumë universiteteve publike të Kosovës në janar të vitit 2018 dhe kjo është diçka shumë
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
14/06/2018 Arsim
Faleminderit, i nderuar nën i Kuvendit! Të nderuar ministra, Të nderuar kolegë deputetë, Çështja që ka të bëjë sot me pyetjen është sepse në media si dhe në raportimi i Komisionit për Arsim ministri ka deklaruar se do të mbeten vetëm dy universite
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po
23/07/2018 Infrastrukturë
Unë dua t’i ngre disa çështje, besoj se ministri e ka pasur edhe pyetjen me shkrim. Mirëpo, rajoni i Hasit që përfshihet në dy komuna, të Prizrenit dhe të Gjakovës, një periudhë të gjatë, po flas nga paralufta, po i njëjti avaz pothuajse ka filluar
Lexo më shumë
Pal Lekaj Po
23/07/2018 Infrastrukturë
Unë të lutem, dua ta di në të njëjtën kohë nivelin e bashkëpunimit me pushtetin lokal, e thamë që jemi dy komuna dhe a ka ndarë, gjegjësisht a janë të interesuara edhe dy komunat të ndajnë buxhet shtesë në këto 350 mijë euro të ndara nga Qeveria?
Pal Lekaj Po