Pyetjet parlamentare të: Enver Hoti

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
17/05/2018 Financa
I nderuar ministër i Financave, zoti Hamza, 24 Do ta bëj një pyetje që është debatuar bukur shpesh: Pse nuk po realizohet transferimi i inspektorëve komunalë në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë? Po mendoj se kjo është debatuar edhe në takim që kemi
Lexo më shumë
Bedri Hamza Po
14/06/2018 Arsim
Faleminderit, kryesues! Çështja ka të bëjë me disa mësimdhënës që tani nga drejtoritë komunale të arsimit janë konstatuar se përcillen me shkaqe shëndetësore bukur të rrënuara dhe me sëmundje kronike dhe si rezultat i mos mundësisë së mbarëvajtjes
Lexo më shumë
Shyqeri Bytyqi Po