Iniciativat Qytetare

Në këtë modul do të ofrohen të dhëna mbi kërkesat dhe rekomandimet e dhëna nga qytetarët në kuadër të takimeve publike me deputetët që KDI së bashku me 11 organizata partnere ka zhvilluar nëpër komuna të ndryshme me qëllim të ngritjes së transparencës dhe llogaridhënies institucionale. Të gjitha këto çështje do të monitorohen në kuadër të këtij moduli duke ju ofruar mundësi që të informoheni mbi hapat që deputetët kanë ndërmarrë në Kuvend për çështjet dhe rekomandimet e ngritura nga deputetët.
  • Progresi i përmbushjes së iniciativave qytetare

    Nuk ka të dhëna

    4%

    Të miratuara

Filtro
    Çështja Data Komuna Statusi