Shpenzimet e Kuvendit

Në këtë seksion do të ofrohet një pasqyrë e përgjithshme për nivelin e shpenzimeve të Kuvendit, të ndara sipas kategorive dhe nënkategorive ekonomike, si dhe nivelin e realizimi të buxhetit të planifikuar.

Buxheti i Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
11,219,281.00

Shpenzimet e Kuvendit (në €)

Mbyll detajet
1,913,029.68

Raporti i shpenzimeve (në €)

Mbyll detajet
17%
Costs image description

Të shpenzuara për Paga dhe mëditje

22

1,579,777.94 € 7,136,281.00 €

Të shpenzuara për Mallra dhe shërbime

10

226,926.34 € 2,212,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për Shpenzimet komunale

29

71,159.40 € 241,000.00 €

Të shpenzuara për Subvencionet dhe Transferet

25

35,166.00 € 140,000.00 €

Costs image description
Costs image description

Të shpenzuara për Shpenzimet Kapitale

0

0.00 € 1,490,000.00 €